Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45157
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động công nghiệp và thương mại tháng 4 năm 2016
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Báo cáo Số: 27/BC-BCT
Tình hình sản xuất
Sản xuất công nghiệp
Hoạt động thương mại
Tháng 4 năm 2016
Hoạt động sản xuất công nghiệp
Ngành công nghiệp
Abstract: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động công nghiệp và thương mại tháng 4 năm 2016 (đính kèm phụ lục)
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: 17 trang
Method: Bộ công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat hd nganh CN&TM t4 2016.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 945,81 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PLBC thuong mai dien tu 2014.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 244,51 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.