Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45177
Title: Kết quả và kinh nghiệm bước đầu thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác tổ chức, cán bộ
Authors: Nguyễn Minh Tuấn
Keywords: Nghị quyết
Ban chấp hành Trung ương khóa XII
Cán bộ
Description: Hai trong sáu nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội XII của Đảng xác định về cơ bản công tác tổ chức, cán bộ: (1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đầy đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và (2) Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Thời gian qua, công tác tổ chức, cán bộ có sự chuyển biến rõ rệt, tạo dấu ấn quan trọng trong cả nhiệm kỳ và đem lại nhiều bài học kinh nghiệm quý.
Issue Date: 2020-02
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 10 trang
Source: Tạp chí Lý luận chính trị số 2 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 51a6b85a-46ed-4f25-b84f-9d0c56021383.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 19,05 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.