Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45178
Title: 90 năm xây dựng Đảng về tổ chức - Thành tựu và kinh nghiệm
Authors: Vũ Hoàng Công
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Tổ chức
Xây dựng Đảng
Description: Xây dựng Đảng về tổ chức là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng và là quá trình liên tục suốt 90 năm kể từ ngày thành lập đến nay. Nhờ vậy, trải qua các thời kỳ lịch sử với những đặc điểm khác nhau, tổ chức của Đảng ngày càng lớn mạnh và công tác tổ chức cũng để lại nhiều kinh nghiệm quý báu mà ngày nay chúng ta cần phát huy. Bài viết đề cập tới những thành tựu và kinh nghiệm của công tác tổ chức của Đảng bao gồm các mặt: Xây dựng, phát triển các tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng bộ máy các cơ quan lãnh đạo và cơ quan tham mưu của Đảng các cấp; xây dựng thể chế Đảng (Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng trên các mặt).
Issue Date: 2020-02
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 6 trang
Source: Tạp chí Lý luận chính trị số 2 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 45b10113-3f92-42d1-b498-f655b6f13bb3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,29 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.