Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45179
Title: Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Authors: Phạm Văn Hòa
Keywords: Thanh niên
Học viện Chính trị quốc gia
Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Description: Hiện nay, các thế lực thù địch sử dụng nhiều âm mưu, thủ đoạn khác nhau xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối cách mạng nước ta. Vì thế, nhận diện đúng và đề ra các giải pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của chúng là nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trong đó, thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là thanh niên Học viện) vừa là đối tượng chịu tác động, vừa là lực lượng xung kích trong mặt trận này.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 5 trang
Source: Tạp chí Lý luận chính trị số 1 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • abb52d38-d58b-423a-82b5-09680a7303ff.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.