Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45181
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 1 năm 2016
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Ngành công nghiệp
Hoạt động
Sản xuất
Thương mại
Hoạt động thương mại
Hoạt động sản xuất
Quản lý nhà nước
Báo cáo Số: 08/BC-BCT
Abstract: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 1 năm 2016 (đính kèm phụ lục)
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: 10 trang
Method: Bộ công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat tinh hinh hd nganh CN&TM t1 2016.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 344,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PL BC tom tat tinh hinh hd nganh CN&TM t1 2016 (pdf.io).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 165,69 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.