Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45182
Title: Giá trị bền vững của tư tưởng C.Mác và Ph.Ăngghen về quân đội
Authors: Nguyễn Thanh Hải
Keywords: Quân đội
C.Mác
Ph.Ăngghen
Description: Tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen về quân đội phản ánh sự phát triển hợp lôgic của lịch sử tư tưởng nhân loại, đáp ứng thực tiễn cách mạng của giai cấp công nhân. Tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen về quân đội đã tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực lý luận khoa học về quân đội và có giá trị trong thời đại ngày nay.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 6 trang
Source: Tạp chí Lý luận chính trị số 1 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • dac532e1-730e-4bbb-b3eb-1b7de6d8cf25.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.