Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45197
Title: Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra đảng ủy công an trung ương với Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng
Authors: Đặng Văn Chấn
Keywords: Hiệu quả
Đảng ủy công an Trung ương
Uỷ ban Kiểm tra
Tỉnh ủy
Thành ủy
Kiểm tra
Giám sát
Kỷ luật Đảng
Description: Công tác phối hợp trong kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là công an địa phương) là nhiệm vụ quan trọng bảo đảm cho đảng bộ công an địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trực tiếp góp phần xây dựng đảng bộ công an địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.
Issue Date: 2020-02
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 5 trang
Source: Tạp chí Lý luận chính trị số 2 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8bd56ac3-2401-47e9-aa17-e4929d97ce50.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.