Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45197
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 10 và 10 tháng năm 2010
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Hoạt động sản xuất
Sản xuất công nghiệp
Hoạt động thương mại
Tháng 10 năm 2010
Thương mại
Ngành công nghiệp
Abstract: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 10 và 10 tháng năm 2010 (đính kèm phụ lục).
Issue Date: 2010
Type: Báo cáo
Extent: 6 trang
Method: Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat hd nganh CN&TM t10 va 10 thang 2010.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 143,37 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PLBC hd nganh CN&TM t10 va 10 thang 2010 (pdf.io).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 158,55 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.