Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45198
Title: Lý thuyết tái sản xuất của C.Mác nhìn từ mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam
Authors: Trần Hoa Phượng
Keywords: Lý thuyết tái sản xuất
C.Mác
Kinh tế
Việt Nam
Description: Bài viết phân tích học thuyết tái sản xuất của C.Mác dưới góc độ tiếp cận về tăng trưởng kinh tế, từ đó rút ra một số bài học đối với Việt Nam trong kiến nghị phát triển và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn nước ta hiện nay.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 9 trang
Source: Tạp chí Lý luận chính trị số 04 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 85333e6e-11bb-4920-9a2a-335708639000.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.