Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45199
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 11 và 11 tháng năm 2010
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Sản xuất công nghiệp
Hoạt động thương mại
Thương mại
Tháng 11 năm 2010
Ngành công nghiệp
Hoạt động sản xuất công nghiệp
Abstract: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 11 và 11 tháng năm 2010 (đính kèm phụ lục).
Issue Date: 2010
Type: Báo cáo
Extent: 7 trang
Method: Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat hd nganh CN&TM t11 va 11 thang 2010.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 144,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PLBC hd nganh CN&TM t11 va 11 thang 2010 (pdf.io).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 159,84 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.