Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45219
Title: Về chủ đề của đại hội XIII
Authors: Nguyễn Văn Quyết
Keywords: Chủ đề
Đại hội XIII
Description: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã công bố Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến tại đại hội cấp huyện, cấp tỉnh và tương đương. Một trong những nội dung quan trọng của dự thảo báo cáo chính trị chính là chủ đề Đại hội. Bài viết dưới đây góp ý vào chủ đề Đại hội XIII của Đảng trong dự thảo báo cáo chính trị.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 6 trang
Source: Tạp chí Lý luận chính trị số 7 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7a538473-f2b3-4ce9-8ece-806c977331b8.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.