Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45220
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 10 và 10 tháng năm 2009
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Ngành công nghiệp
Thương mại
Tháng 10 năm 2009
Sản xuất công nghiệp
Hoạt động thương mại
Abstract: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 10 và 10 tháng năm 2009 (đính kèm phụ lục).
Issue Date: 2009
Type: Báo cáo
Extent: 9 trang
Method: Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat sx CN va hd TM t10-2009.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 152,32 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PLBC sx CN va hd TM t10-2009 (pdf.io).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 209,62 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.