Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45223
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm 2009
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Ngành công nghiệp
Thương mại
Hoạt động thương mại
Sản xuất công nghiệp
6 tháng đầu năm 2009
Hoạt động sản xuất
Hoạt động đầu tư
Quản lý nhà nước
Abstract: Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm 2009
Issue Date: 2009
Type: Báo cáo
Extent: 8 trang
Method: Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC tom tat sx CN&TM 6 thang dau 2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 125,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.