Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45224
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại năm 2014 và kế hoạch năm 2015
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Thương mại
Ngành công nghiệp
Hoạt động thương mại
Hoạt động sản xuất công nghiệp
Sản xuất công nghiệp
Năm 2014
Kế hoạch
Năm 2015
Quản lý nhà nước
Kinh tế quốc tế
Cổ phần hóa doanh nghiệp
Quy hoạch
Abstract: Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại năm 2014 và kế hoạch năm 2015 (đính kèm phụ lục).
Issue Date: 2015
Type: Báo cáo
Extent: 24 trang
Method: Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
 • BC tom tat tinh hinh sx CN&TM 2015 va ke hoach 2015.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 875,6 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. Phụ lục 1-9_THANG 12 (CHINH THUC) (pdf.io).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 231,09 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4 Phụ lục 10_ Ngành 2014-2015.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 126,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5a. Phu luc 11a_ước TH2014-KH2015 (18-12-2014) (pdf.io).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 63,79 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5b- Phu luc 11b_Báo cáo tình hình TH2014-KH2015 (25-12-2014).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 101,59 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6 Phụ lục 12_BC FDI 2014.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 78,45 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 7 Phụ lục 13_QLNN-2014.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 326,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 8 Phụ lục 14_BCNQ 01-T12 (2).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 168,86 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.