Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45257
Title: Đánh giá và mô phỏng các hệ số đàn hồi đa tintinh thể hỗn độn
Authors: Vương Thị Mỹ Hạnh
Keywords: Hệ số đàn hồi
Hệ số đàn hồi đa tintinh
Mô phỏng
Đánh giá
Description: Luận án gồm 4 chương: Chương 1: Trình bày lịch sử phát triển và phương pháp nghiên cứu các hệ số đàn hồi đa tinh thể của các tác giả đi trước. Chương 2: Dùng đường hướng biến phân để xây dựng các đánh giá cho các hệ số đàn hồi vĩ mô tổng quát. Chương 3: Áp dụng kết quả Chương 2 cho các lớp đa tinh thể 2D, 3D; Tính toán và so sánh với các đánh giá V-R, HS, PĐC, SC, luận án và nhận xét. Chương 4: Áp dụng PTHH để mô phỏng các giá trị mô đun đàn hồi vĩ mô 2D, so sánh với các kết quả đánh giá và nhận xét.
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Format: pdf
Extent: 143 trang
Source: Trang Luận văn, Luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Right: Học viện Khoa học công nghệ, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4bfa2bce-8053-4297-85a3-db435186679d.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.