Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45257
Title: Báo cáo tổng kết (tóm tắt) tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2009 và kế hoạch năm 2010 của ngành công thương
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Ngành công nghiệp
Sản xuất
Sản xuất công nghiệp
Thương mại
Hoạt động thương mại
Nhiệm vụ
Kế hoạch
Ngành công thương
Năm 2009
Nhiệm vụ sản xuất
Hoạt động tài chính
Hoạt động đầu tư
Kinh tế quốc tế
Năm 2010
Kế hoạch phát triển
Báo cáo tổng kết
Abstract: Báo cáo tổng kết (tóm tắt) tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2009 và kế hoạch năm 2010 của ngành công thương.
Issue Date: 2009
Type: Báo cáo
Extent: 27 trang
Method: Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC tong ket nhiem vu 2009, ke hoach 2010-nganh CT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.