Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45265
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 11 và 11 tháng năm 2010
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Sản xuất
Ngành công nghiệp
Hoạt động thương mại
Thương mại
Hoạt động sản xuất công nghiệp
Tháng 11 năm 2010
Sản xuất công nghiệp
Năm 2010
Abstract: Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 11 và 11 tháng năm 2010
Issue Date: 2010
Type: Báo cáo
Extent: 7 trang
Method: Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/bao-cao-tong-hop1
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC tom tat hd nganh CN&TM t111 va 11 thang 2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 144,08 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.