Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45277
Title: Đa dạng văn hóa và vai trò chủ thể của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong phát triển
Keywords: Đa dạng văn hóa
Vai trò chủ thể
Dân tộc thiểu số
Phát triển văn hóa
Mô hình
Văn hóa
Abstract: Bài viết luận vàn về những vấn đề xoay quanh việc đa dạng văn hóa và vai trò chủ thể của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong phát triển văn hóa dân tộc
Issue Date: 2018-04-19
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: http://isee.org.vn/vi/Library
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.