Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45278
Title: Công nghệ năng lượng đại dương: Hiện trạng và xu thế phát triển
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Năng lượng đại dương
Năng lượng tái tạo
Tổng luận
Công nghệ
Description: Giới thiệu về năng lượng đại dương và một số nguồn năng lượng đại dương cũng như phản ánh hiện trạng, xu thế của các công nghệ năng lượng đại dương trên toàn thế giới.
Issue Date: 2014-07
Type: Tài liệu tham khảo khác
Format: pdf
Extent: 57 trang
Source: Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế, số 7-2014
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • d0221e32-e4c5-469e-b212-4126ed9fd583.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 811,61 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.