Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45290
Title: Khoa học và công nghệ thế giới - xu thế và chính sách những năm đầu thế kỷ XXI
Authors: Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia
Keywords: Khoa học
Công nghệ
Thế giới
Xu thế
Chính sách
Thế kỷ XXI
Bắc Mỹ
Description: Tài liệu đề cập đến những điểm nổi bật của khoa học và công nghệ thế giới đầu thế kỷ XXI; khoa học và công nghệ của các nước Bắc Mỹ.
Issue Date: 2004
Type: Sách
Format: pdf
Extent: 372 trang
Source: Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và công nghệ - vista.gov.vn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • 78031d6c-51b2-411d-a908-b2c2ada8fc34.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.