Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45291
Title: Khoa học và công nghệ thế giới - xu thế đổi mới sáng tạo
Authors: Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia
Keywords: Khoa học
Công nghệ
Thế giới
Đổi mới
Sáng tạo
Description: Tài liệu đề cập đến hiện trạng nghiên cứu phát triển; chiến lược và chính sách đổi mới; dự báo phát triển các công nghệ chủ chốt.
Issue Date: 2010
Type: Sách
Format: pdf
Extent: 270 trang
Source: Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và công nghệ - vista.gov.vn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21db589e-375b-4f59-868e-a470c35c028c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.