Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45377
Title: Ví kỹ thuật số và thực trạng tại Việt Nam
Authors: Vũ Mai Chi
Keywords: Ví kỹ thuật số
Thực trạng
Việt Nam
Description: Bài viết đề cập đến tổng quan về vi kỹ thuật số và mô hình vi kỹ thuật số tại một số quốc gia; Thực trạng phát triển vi thanh toán số tại Việt Nam thời gian qua; một số khuyến nghị phát triển vi kỹ thuật số tại Việt Nam.
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 7 trang
Source: Tạp chí Ngân hàng số 20 tháng 10 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Ngân hàng
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • 05ab84f9-dbe9-45fe-8c98-3564f000a20b.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.