Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45534
Title: Vấn đề xác định giá khởi điểm trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất
Authors: Trần Thụy Quốc Thái, Trần Vang Phủ
Keywords: Đánh giá
Quyền sử dụng đất
Giá khởi điểm
Luật đất đai
Đấu giá quyền sử dụng đất
Abstract: Bài viết phân tích chế định về xác định giá khởi điểm quyền sử dụng đất trong đấu giá quyền sử dụng đất và kiến nghị một số giải pháp
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 9 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp Số 08(336) T4/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP8.17-B7.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.