Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45640
Title: Tác động của việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đến các doanh nghiệp FDI
Authors: Đinh Thị Hòa
Keywords: Ưu đãi thuế
Nguồn vốn đầu tư
Thu nhập doanh nghiệp
Doanh nghiệp FDI
Description: Nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) là một kênh đầu tư quan trọng trên toàn thế giới, không phân biệt đó là quốc gia phát triển hay đang phát triển như Việt Nam. Dòng vốn này sẽ phát huy tác dụng với mức độ khác nhau ở các quốc gia khác nhau và điều này phụ thuộc rất lớn vào chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của quốc gia nhận nguồn vốn đầu tư.
Issue Date: 2017-03-13
Type: Tài liệu tham khảo khác
Format: pdf
Extent: 12 trang
Source: Tạp chí Công thương
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • bf7ece31-1e16-4a03-a269-dcf419201f0a.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 348,14 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.