Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45645
Title: Xây dựng chính sách, pháp luật về triển khai các hành động ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Đức Minh
Keywords: Biến đổi khí hậu
Ứng phó biến đổi khí hậu
Chính sách ứng phó biến đổi khí hậu
Pháp luật về ứng phó biến đổi khí hậu
Abstract: Trước nguy cơ biến đổi khí hậu toàn cầu và Việt Nam là một trong những nước phải chịu ảnh hưởng lớn, Nhà nước ta đã rất quan tâm đến việc ứng phó. Điều 63 Hiến pháp 2013 xác định trách nhiệm của Nhà nước chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đối khí hậu. Nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu còn được thể hiện trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển một số ngành, lĩnh vực thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về ứng phó biến đổi khí hậu. Các chính sách, pháp luật này có thể thiết kế theo cách vừa có văn bản pháp luật khung, vừa có các quy định chuyên ngành về biến đổi khí hậu, đồng thời, quan trọng hơn là triển khai những hành động thực tế để thực hiện chính sách, pháp luật.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 8 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 19(347) T10/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP19.17-B6.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.