Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45660
Title: Tăng cường kiểm soát nội bộ cho các doanh nghiệp trong thời đại 4.0
Authors: Nguyễn Thị Thu Trang
Keywords: Kiểm soát nội bộ
Doanh nghiệp
Thời đại 4.0
Description: Kiểm soát nội bộ là một bộ phận quan trọng giúp cho nhà quản lý kiểm tra, giám sát được quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh và cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0 hiện nay. Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của kiểm soát nội bộ cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Issue Date: 2020-09
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 3 trang
Source: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 572-tháng 9 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 55916cb6-9157-44dd-a39f-1ac14c0fd0bb.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.