Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45661
Title: Kiến nghị hoàn thiện dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010
Authors: Phan Phương Nam
Keywords: Tổ chức tín dụng
Ngân hàng
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Kiểm soát đặc biệt
Công ty tài chính
Luật Các tổ chức tín dụng
Phi ngân hàng
Abstract: Bài viết đánh giá một số nội dung trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (Dự thảo Luật lần 3) và đưa ra các kiến nghị sửa đổi tập trung vào các vấn đề như: xác định tình trạng kiểm soát đặc biệt, các phương án xử lý khi tổ chức tín dụng rơi vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, sự phù hợp giữa Luật Các tổ chức tín dụng với các luật liên quan.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 21(349) T11/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP21.17-B5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.