Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45668
Title: Nâng cao năng lực lập pháp của Quốc hội để ngăn ngừa tham nhũng chính sách
Authors: Vũ Văn Huân
Keywords: Tham nhũng
Tham nhũng chính sách
Phân tích chính sách
Quốc hội
Năng lực lập pháp
Chính sách
Abstract: Bài viết bước đầu phân tích và nhận diện tham nhũng chính sách ở Việt Nam, trên cơ sở đó đánh giá vai trò của Quốc hội trong phòng, chống tham nhũng chính sách.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp Số 22(350) T11/2017
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP22.17-B3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.