Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45697
Title: Kinh tế tri thức và sự phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Nguyệt
Keywords: Kinh tế tri thức
Doanh nghiệp công nghiệp
Công nghiệp
Việt Nam
Description: Nghiên cứu này phân tích tác động của kinh tế tri thức đối với sự phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp dưới các góc độ định vị công nghiệp, trình độ công nghệ, ứng dụng công nghệ, công trình và sản phẩm nghiên cứu và năng lực cạnh tranh. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng.; sự phát triển của kinh tế tri thức có tác động đến yếu tố khoa học công nghệ và sự phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tận dụng hiệu quả những lợi ích của kinh tế tri thức mang lại trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 11 trang
Source: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 4 (503) - Tháng 4/2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3de66817-1c46-4778-be15-12125f9819f5.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 24,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.