Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45703
Title: Một Trung Quốc vụng về? So sánh sự biện ngôn của Trung Quốc đang trỗi dậy với thực tế của Luật biển Quốc tế
Authors: Jonathan G. Odom
Keywords: Trung Quốc
Quy tắc
Luật biển Quốc tế
Pháp quyền
Chính phủ Trung Quốc
UNCLOS
Abstract: Bài viết này nghiên cứu câu hỏi của Medeiros đối với một bộ quy tắc cụ thể về luật quốc tế, có tên là luật biển quốc tế. Chính xác hơn, bài báo nghiên cứu những biện ngôn của Trung Quốc về các vấn đề luật biển trong những năm gần đây, cùng với các hoạt động chính thức và thực tiễn của luật biển, và đánh giá liệu Trung Quốc có chấp nhận các quy tắc hiện hành hay đang tìm cách thay đổi các quy tắc ấy.
Issue Date: 2012
Type: Tài liệu dịch
Extent: 49 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.