Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45754
Title: Giải pháp phát triển bền vững cho các doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam giữa đại dịch Covid-19
Authors: Huỳnh Văn Đặng
Keywords: Doanh nghiệp
Doanh nghiệp bán lẻ
Việt Nam
Dịch Covid-19
Description: Dịch bệnh tạo ra rủi ro hệ thống, tác động lên toàn bộ các chủ thể trong nền kinh tế. Một trong những ngành kinh tế chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch nghiệp (DN) bán lẻ đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong bối cảnh dịch bệnh, khối DN này cần có những giải pháp để ổn định thị Covid-19 là bán lẻ. Doanh trường, phát triển bền vững thông qua hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh mua sắm trực tuyến và dịch yụ giao hàng tận nơi.
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 3 trang
Source: Tạp chí Kinh tế và dự báo số 28 tháng 10 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8c8ed975-5317-41d8-ad12-8394f926d6f4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.