Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45854
Title: Định hướng phân cấp quản lý ngân sách nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước ở chính quyền địa phương
Authors: Nguyễn Xuân Thu
Keywords: Ngân sách
Quản lý ngân sách
Phân cấp quản lý ngân sách
Chất lượng quản lý
Nâng cao chất lượng quản lý
Chính quyền địa phương
Phân cấp
Abstract: Bài viết phân tích tác động của phân cấp quản lý ngân sách nhà nước đến quản lý nhà nước; đánh giá tác động của phân cấp quản lý ngân sách nhà nước để chất lượng quản lý nhà nước của chính quyền địa phương ở Việt Nam; Định hướng và giải pháp phân cấp quản lý ngân sách nhà nước đến quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước ở chính quyền địa phương.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 241 (2/2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.