Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45857
Title: Kinh nghiệm xây dựng mô hình một cửa ở Bang New South Wales, Ốt-Xtrây-Li-a
Authors: Càn Diệu Linh
Keywords: Kinh nghiệm
Mô hình một cửa
Xây dựng mô hình một cửa
Bang New South Wales
Ốt-Xtrây-Li-a
Cải cách hành chính
Việt Nam
Abstract: Bài viết nghiên cứu về mô hình một cửa ở Ốt-Xtrây-Li-a và rút kinh nghiệm cho việc áp dụng mô hình một cửa ở Việt Nam
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 241 (2/2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • KinhnghiemxaydungmohinhmotcuaoBangNewSouthWales.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 237,44 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.