Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45872
Title: Tổ chức chính quyền địa phương theo Hiến pháp năm 2013
Authors: Nguyễn Thanh Hoa
Keywords: Tổ chức chính quyền
Chính quyền địa phương
Tổ chức chính quyền địa phương
Hiến pháp năm 2013
Abstract: Bài viết bàn về Hiến pháp năm 2013 về tổ chức chính quyền địa phương với những sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình phát triển của đất nước và xu thế thế giới hiện nay.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 241 (2/2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tochucchinhquyendiaphuongtheohienphapnam2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 171,43 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.