Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/45873
Title: Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam - Từ quan điểm đến giải pháp
Authors: Nguyễn Thị Lan
Keywords: Đại học
Giáo dục đại học
Đổi mới giáo dục
Quan điểm
Giáo dục
Description: Bài viết trình bày quan điểm của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo, trên cơ sở đó kiến nghị một số giải pháp đổi mới giáo dục đại học Việt Nam trong thời gian tới.
Issue Date: 2016
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Coverage: 5 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4351639224889433458713707137992766367.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 180,48 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.