Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45887
Title: Huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Vĩnh Thanh
Keywords: Vốn đầu tư
Huy động vốn đầu tư
Kết cấu hạ tầng giao thông
Hạ tầng giao thông
Abstract: Bài viết chỉ rõ thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông tại Việt Nam; Thực trạng huy động các nguồn vốn phục vụ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông ở nước ta.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước - Số 242 (3/2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • HuydongvondautuphattrienketcauhatanggiaothongoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 160,71 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.