Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45917
Title: Hội nhập quốc tế và quản lý nhà nước về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Authors: Lê Thị Vân Hạnh
Keywords: Hội nhập quốc tế
Quản lý nhà nước
Khoa học và công nghệ
Hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ
Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ
Abstract: Bài viết phân tích, luận giải về vấn đề hội nhập quốc tế và tác động của hội nhập quốc tế; Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ trong hội nhập quốc tế.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - số 243 (4/2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.