Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45932
Title: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
Authors: Trần Thị Thoa
Keywords: Quản lý nhà nước
Doanh nghiệp
Nông nghiệp
Doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp
Công tác quản lý nhà nước
Abstract: Đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp; Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước - số 243 (4/2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.