Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/45984
Title: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện của các ngành Thương mại - Dịch vụ tháng 6 và 6 tháng năm 2014
Authors: Vụ Kinh tế Dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Keywords: Thương mại
Dịch vụ
6 tháng
2014
Kết quả thực hiện
Kiến nghị giải pháp
Abstract: Với sự đánh giá chung về tình hình thế giới và trong nước 6 tháng đầu năm 2014, báo cáo đã đưa ra các đánh giá về kết quả thực hiện của các ngành Thương Mại - Dịch vụ trong tháng 6 năm 104, sau đó đề xuất các kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều hành kế hoạch năm 2014
Issue Date: 2014-7-3
Type: Báo cáo
Extent: 16 trang
Method: Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.