Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46040
Title: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2016; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chỉnh phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự đoán NSNN năm 2016
Authors: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Abstract: Báo cáo phân tích về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 cũng như 7 tháng đầu năm 2016 từ đó đưa ra những dự báo về tình hình trong nước và thế giới trong thời gian tới để đưa ra một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong những tháng cuối năm 2016
Issue Date: 2016-7-29
Type: Báo cáo
Extent: 33 trang
Method: Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • BCCPT7.16.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 311,99 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.