Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46085
Title: Xây dựng kịch bản chính sách - Một phương pháp hoạch định chiến lược của nhà nước
Authors: Lưu Kiểm Thanh, Đặng Khắc Ánh
Keywords: Kịch bản chính sách
Xây dựng kịch bản chính sách
Hoạch định chiến lược
Nhà nước
Chiến lược
Abstract: Bài viết bàn về vấn đề xây dựng kịch bản chính sách, vai trò quan trọng của việc xây dựng kịch bản chính sách trong việc hình dung ra tương lai mà nhà nước phải đối mặt.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước Số 237 (T10/2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Xaydungkichbanchinhsach.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 245,73 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.