Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46174
Title: Công ước về giao thông đường bộ (Phiên bản hợp nhất) 1968
Authors: Bộ Giao thông Vận tải (biên dịch)
Keywords: Công ước
Giao thông đường bộ
Giao thông
Đường bộ
Description: Công Công ước về giao thông đường bộ (Phiên bản hợp nhất) 1968 được tiến hành tại Viên, Cộng hòa Áo ngày 8/11/1968. Công ước gồm 5 chương, 62 điều và các phụ chương. Cụ thể: 1. Chương 1: Các phụ lục 2. Chương 2: Đèn của phương tiện vận tải và thiết bị đèn tín hiệu 3. Chương 3: Những yêu cầu khác 4. Chương 4: Những ngoại lệ 5. Chương 5: Những điều khoản chuyển tiếp
Issue Date: 2020-10
Type: Tài liệu dịch
Format: pdf
Extent: 47 trang
Source: Bộ Giao thông Vận tải
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Giao thông Vận tải
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3f1bd543-e458-467c-b115-3398a4128e2e.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.