Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46224
Title: Papi 2017 Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam
Authors: Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, FF-CRT
Công ty Phân tích Thời gian thực, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam
Keywords: Đo lường
Kinh nghiệm thực tiễn
Người dân
Hiệu quả quản trị
Hành chính công
Hành chính công cấp tỉnh
Papi 2017
Chỉ số hiệu quả quản trị
Ban tư vấn quốc gia Papi
Tổng quan về chỉ số Papi
Biến đổi ở cấp quốc gia
Xu thế biển đổi
Vấn đề hệ trọng năm 2017
Đánh giá của người dân
Hồ sơ Papi 2017
Abstract: Báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2017 (dưới đây gọi là Báo cáo PAPI 2017) giới thiệu kết quả khảo sát xã hội học trên phạm vi toàn quốc lần thứ bảy của chương trình nghiên cứu ‘Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (viết tắt theo tên tiếng Anh là PAPI). Báo cáo nêu bức tranh tổng quát về hiệu quả công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công từ góc nhìn và trải nghiệm của người dân năm 2017. Báo cáo PAPI 2017 phản ánh ý kiến của 14.097 cử tri với đặc điểm nhân khẩu học đa dạng, đại diện cho người dân của 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc. Qua đó, các cấp chính quyền có thể nắm bắt được phần nào kỳ vọng của công dân đối với nền quản trị và hành chính công của đất nước.
Issue Date: 2017
Type: Báo cáo
Extent: 174 trang
Method: Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • BAOCAO_PAPI2017_FINAL-2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.