Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46243
Title: Quy chế pháp lý của các vùng biển và sự suy giảm các quyền tự do trên biển
Authors: Helmut Tuerk
Keywords: Quy chế pháp lý
Các vùng biển
UNCLOS
Chủ quyền quốc gia
Tàu thuyền
Lãnh hải
Tổ chức hàng hải Quốc tế
Abstract: Nguyên tắc tự do biển cả được khai sinh từ đầu thế kỷ XVII. Thuyết tự do biển cả (mare liberum) vẫn chiếm ưu thế và không bị thách thức cho đến tận thế kỷ 20. Trật tự biển cũ mà bốn Công ước năm 1958 đặt ra, vì nhiều lý do, đã sụp đổ và được thay thế bởi các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Trật tự hiện nay là sự cân bằng khéo léo giữa một bên là quyền của quốc gia ven biển và bên kia là quyền tự do của tất cả các quốc gia khác. Quyền tự do hàng hải tiếp tục là thành tố cơ bản của quyền tự do trên biển, tuy nhiên các quyền tự do này đang ngày càng suy giảm trong những năm gần đây.
Type: Tài liệu dịch
Extent: 16 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.