Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46248
Title: Nghiên cứu chuyên ngành về minh bạch và tham nhũng trong thu đất ở Việt Nam
Authors: UNDP Việt Nam, Viện quản lý Châu Á - Thái bình Dương
Keywords: Tham nhũng
Thu hồi đất
Quản trị nhà nước
Minh bạch đầu tư
Dự án hợp tác chính quyền và doanh nghiệp
Dự án GPP
Description: Nghiên cứu, xác định các dạng thức tham nhũng trong các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và khai thác tài nguyên đất có sử dụng ngân sách ngoài nhà nước theo mô hình hợp tác chính quyền – doanh nghiệp (GPP); xác định các nguyên nhân của tham nhũng trong các dự án GPP. Đưa ra một số gợi ý chính sách giúp cải thiện hiệu quả quản trị nhà nước về tài nguyên đất ở cấp địa phương và giảm thiểu tham nhũng.
Issue Date: 2017-1
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 49 tr.
Source: http://www.vn.undp.org/
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 603cc11c-3ab2-4835-91c1-12ca07812710.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.