Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46334
Title: Xây dựng hình ảnh lãnh đọa trong các cơ quan hành chính Nhà nước
Authors: Đinh Thị Cẩm Lê
Keywords: Cơ quan hành chính
Hành chính nhà nước
Người lãnh đạo
Người quản lý
Description: Bài viết trình bày vai trò của nhà lãnh đạo và hình ảnh của lãnh đạo trong cơ quan hành chính nhà nước, từ đó chỉ ra những phẩm chất cần có để xây dựng hình ảnh của lãnh đạo.
Issue Date: 2021-02-18
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 04 trang
Source: Tạp chí Quản lý nhà nước số 301 tháng 2 năm 2021
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1be66e66-89ff-487a-8153-703314550f44.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.