Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46371
Title: Vai trò của gia đình đối với việc hình thành và phát triển nhân cách cho thế hệ trẻ ở tỉnh Hải Dương hiện nay
Authors: Phạm Thị Thắm
Keywords: Phát triển nhân cách
Thế hệ trẻ
Hải Dương
Vai trò của gia đình
Description: Luận án đưa ra bốn nhóm giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của gia đình đối với sự hình thành, phát triển nhân cách cho thế hệ trẻ ở tỉnh Hải Dương hiện nay: Nhóm giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình ở tỉnh Hải Dương; Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình đối với sự hình thành, phát triển nhân cách cho thế hệ trẻ; Nhóm giải pháp kết hợp phát huy giá trị gia đình truyền thống và gia đình hiện đại; Nhóm giải pháp kết hợp gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục nhằm hình thành và phát triển nhân cách cho thế hệ trẻ
Type: Luận án
Format: pdf
Extent: 189 trang
Source: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Right: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • 662acb75-11a6-4bcc-975f-51365d5bce9c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.