Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46409
Title: Phát triển chung ở quần đảo Trường Sa - cơ hội cho Trung Quốc đi đầu
Authors: Lee Lai To
Keywords: Phát triển chung
Trường Sa
Biển Đông
Trung Quốc
ASEAN-Trung Quốc
Hoàng Sa
Abstract: Pphát triển chung sẽ được thực hiện thông qua chính sách gác lại tranh chấp chủ quyền như đã đề cập ở trên. Bắc Kinh không chấp nhận bất kỳ gợi ý hoặc mô hình nào nhằm tìm cách xác định chủ quyền ở Biển Đông giữa các bên tranh chấp. Trên thực tế, bất cứ khi nào vấn đề chủ quyền được đặt ra, Trung Quốc sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhắc lại quyền chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông.
Issue Date: 2018-6-8
Type: Tài liệu dịch
Extent: 9 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.