Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46463
Title: Báo cáo tổng quan về hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ năm 2015
Authors: Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
Keywords: Báo cáo
Sở hữu
Sở hữu trí tuệ
Description: Tài liệu đề cập đến hoạt động quản lý về SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ; nhận xét, đánh giá công tác năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; hoạt động SHTT ở địa phương; từ đó đưa ra đánh giá chung, các định hướng cần ưu tiên tập trung trong lĩnh vực SHTT.
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 17 trang
Source: Cục sở hữu trí tuệ-ipvietnam.gov.vn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6751301f-d9b1-45b5-9b7d-26783771b37b.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.