Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46538
Title: Giải pháp cho tranh chấp nghề cá ở Biển Đông thông qua hợp tác và quản lý khu vực
Authors: Kuan-Hsiung Wang
Keywords: Tranh chấp nghề cá
Biển Đông
Hợp tác khu vực
Quản lý khu vực
UNCLOS
Đánh bắt cá
Chủ quyền quốc gia
UNFSA
Abstract: Bài viết này đưa ra kết luận về sự cần thiết của tổ chức quản lý nghề cá khu vực (RFMO) trong việc bảo tồn và quản lý các tài nguyên nghề cá trên Biển Đông. Hơn nữa, mô hình này có thể góp phần giải quyết tranh chấp trên Biển Đông.
Issue Date: 2018-6-12
Type: Tài liệu dịch
Extent: 18 trang
Method: Trung tâm dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.