Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46584
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại năm 2014 và kế hoạch năm 2015
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Cổ phần hóa doanh nghiệp
Quy hoạch
Báo cáo
Thương mại
Ngành công nghiệp
Hoạt động thương mại
Hoạt động sản xuất công nghiệp
Sản xuất công nghiệp
Năm 2014
Kế hoạch
Năm 2015
Quản lý nhà nước
Kinh tế quốc tế
Description: Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại năm 2014 và kế hoạch năm 2015 (đính kèm phụ lục).
Issue Date: 2015
Type: Báo cáo
Coverage: 24 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9612114693282527427454538308197652507.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 168,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.