Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46585
Title: Một khuôn khổ cho việc hoạch định chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc
Authors: Jeffrey Bader
Keywords: Hoạch định chính sách
Trung Quốc
Thách thức Trung Quốc
Mỹ
Abstract: Mỹ nên đối phó với Trung Quốc như thế nào? Khuôn khổ nào cho chính sách Trung Quốc có thể giúp Mỹ tối đa hoá những lợi ích đa dạng, và không phải lúc nào cũng thống nhất? Mỹ hiện đang chứng kiến một chiến dịch tranh cử tổng thống mà nếu trong một thế giới lý tưởng hơn thì chiến dịch này sẽ tập trung vào việc đưa ra và giải đáp những câu hỏi trên, nhưng đó không phải là cuộc tranh cử hiện nay.
Type: Báo cáo
Extent: 16 trang
Method: Trung tâm Dữ liệu Biển Đông http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong/doc_details/1055-mt-khuon-kh-cho-vic-hoch-nh-chinh-sach-ca-m-i-vi-trung-quc
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.